AFP

Privat AFP er en tariff­basert og kollektiv pensjons­ordning som kan tas ut fra 62 år og varer livet ut. AFP er fleksibel og ugradert, og tas ut sam­men med alderspensjon fra folke­tryg­den. AFP og alders­pensjon kan kom­bi­neres med arbeids­inntekt uten avkorting.

 

Hvor­dan kva­li­fis­ere for AFP?

 

Du må oppfylle betingelser knyttet til dagen du fyller 62 år, og du må oppfylle betingelser knyttet til uttakstidspunktet.


 

Kort info om privat AFP

 

Nyttige lenker:

 

 

 


Betingelser knyttet til dagen du fyller 62 år:


 

 

Ansiennitet:

 • Er du født i 1955 eller sen­ere, må du ha vært ansatt i en AFP-bedrift som er omfattet av Fellesordningen for AFP i minst 7 av de siste 9 år
 • Din stilling i AFP-bedriften må ha vært minimum 20% i 7 av de 9 siste årene
 • Ditt hovedarbeidsforhold må ha vært i AFP-bedrifter i 7 av de 9 siste årene
 • Du må ha hatt høyere inn­tek­ter fra ditt hoved­arbeids­for­hold enn fra øvrige inn­tekter
 • Permisjoner i perioden er OK for tillitsverv eller offentlige verv og så lenge retten til permisjonen følger av lov eller tariffavtale
 • Permitteringer i perioden er OK så lenge den er innenfor lovens grenser (52 uker)

 

 

ØVRIGE INNTEKTER

 • Lønn fra bedrifter som ikke er tilsluttet Fellesordningen
 • Næringsinntekter
  • Enkeltpersonsforetak
  • ANS
  • Gårdsdrift
 • Utbytte i aksjeselskaper hvor man eier minst 20% - og overskudd hvis man eier minst 50%*
*Utbytte og overskudd kan unntas hvis eier tar ut 7,1G eller mer i lønn fra samme selskap (og dette er tilsluttet Fellesordningen for AFP)

INNGÅR IKKE I ØVRIGE INNTEKTER

 • Uføretrygd (før 62 år)
 • Etterlattepensjon
 • Inntekt fra fosterhjem

 

 

 

Ytelser siste 3 år:

 Du vil ikke ha rett til AFP dersom du har mottatt pen­sjon, vente­lønn eller annen ytelse fra arbeids­­forhold uten mot­svar­ende arbeids­plikt i alders­spen­net 59 til 62 år.

UNNTAK:

 • Hvis den årlige verdien er under 1,5G
 • Erstatning p.g.a. urettmessig oppsigelse m.v.
 • Ytelser knyttet til Dek­nings­loven eller Lønns­garanti­loven
 • Lønn i oppsigelsestid etter arbeids­givers opp­sig­else

 

 

Uføretrygd:

varselskilt med utropstegn

Dersom du har mottatt uføretrygd fra NAV (hel eller delvis) etter at du har fylt 62, kan du ikke få AFP

LØSNING: Si fra deg uføretrygd før 62-årsdagen

Du bør regne på hva uføretrygd eller AFP betyr økonomisk for deg. Uføretrygd skattlegges som vanlig inntekt, pensjon skattlegges lavere. Trygdeavgiften på pensjonsinntekt er 5,1 prosent, mens den er 8,2 prosent på lønnsinntekt.

NAV.no | AFP i privat sektor og uføretrygd
NAV.no | Jobbe ved siden av uføretrygd
NAV blogg | Hva betyr det for min pensjon at jeg får uføretrygd?
Skatteetaten | Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP

 

 


Betingelser knyttet til uttakstidspunktet:


 

 

Folke­trygden, andre AFP-ordninger og inntekt:

 • Må innfri garanti­pen­sjons­ni­vået i Folke­­trygden
 • Kan ikke ha mottatt AFP fra andre ordninger (offentlig­/­gammel AFP) OBS! IKKE-reparerbar !
 • Må ha en gjennom­snitt­lig måneds­inntekt inne­værende år som om­regnet til års­lønn over­stiger 1G, og en års­inn­tekt fore­­gående inn­tekts­år på over 1G
 • Det skal lønne seg å jobbe. Det er derfor ingen avkorting av AFP eller pensjon i Folke­trygden mot arbeidsinntekt.

 

AFP og Folke­trygden:

En forutsetning for å ta ut alders­pens­jon fra folke­­trygden før fylte 67 år er at pens­jonen ved 67 år over­stiger et visst minste­nivå (garanti­­pen­sjons­­nivået). Når NAV beregner om du opp­fyller dette minste­nivået, legges verdien av AFP til, dersom du har rett til AFP. Det gjør at AFP-ytelsen hjelper per­soner med lav opp­tjen­ing til å kunne ta ut pen­sjon tidlig­ere enn om de ikke hadde hatt rett til AFP. Les mer på afp.no…

 

Ansatt, og reell arbeids­taker:

 Du må ved uttak, og de tre fore­gående år, ha jobbet sammen­heng­ende i minst 20 % stil­ling i AFP-til­slut­tet bedrift.

 UNNTAK:

 • Kan ha 26 uker «uten jobb» i 3 års perioden, perioden trenger ikke være sammenhengende, forutsatt at det ikke er i slutten eller be­gyn­nel­sen av perioden
 • Utvides med ytter­ligere 78 uker ved mot­tatt syke­penger, arbeids­­av­klarings­­penger e.l. (kreves ikke at arbeidet gjen­opptas)
 • Summen av punktene ovenfor må ikke overstige 104* uker (* ny i 2018, tidligere 52 uker). Har du 5 uker "uten jobb" (maks. 26 uker), kan du ha 99 uker med syke­penger, arbeids­av­klarings­penger (AAP) e.l. – totalt 104 uker. Fravær med syke­penger eller AAP i begynnelsen eller slutten av perioden er OK
 • Hvis du en uke mottar sykemelding eller AAP, men samtidig jobber minst 20 % av full stilling, vil den aktuelle uken ikke regnes med i de tillatte 104 ukene
 • Ved konkurser eller opp­sigelse pga. virksom­hetens for­hold og arbeids­­opp­gavene opp­hører, regnes opp­­sigelses­­tiden med, dersom det er på slutten av tre­års­perioden

 

 

 

varselskilt med utropstegn

OBS! Du må være ansatt og reell arbeids­taker på ­tids­punktet du søker første uttak.
SIER DU OPP JOBBEN FØR ­TIDS­PUNKTET FOR FØRSTE UTTAK, MISTER DU RETTEN TIL AFP.

 

 

 


Søknad, beregning og uttak:


 

Søknadsprosessen:

 • Man kan tidligst ta ut AFP fra den første i måneden etter at man fyller 62 år
 • Man kan tid­ligst søke om AFP fire måneder før uttaks­tids­punkt­et
 • Man kan ikke søke tilbake i tid (tilbakedatere søknad)
 • Man MÅ samtidig ta ut 20 % eller mer pensjon fra Folke­trygden (gjelder før fylte 70 år).
 • Folke­trygden kan graderes (20, 40, 50, 60 eller 80 prosent), det kan ikke AFP
 • Ved elektronisk søknad sam­men med Folke­­trygden – ett kryss (NAV)
 • NB! Ved papirsøknad – Kreves eget skjema til AFP

 

 

AFP beregnes av NAV:

 • Det er Fellesordningen for AFP som godkjenner søknaden om AFP, men det er NAV som beregner hvor mye AFP du har krav på
 • Grunnlag: 0,314% av årlig registrert pensjonsgivende inntekt (fra 1G til 7,1G) i Folke­trygden til og med 61 år
 • AFP levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon.

 

 

Nøytralt uttak:

...betyr at totalsummen du får utbetalt i pensjon blir den samme, uavhengig av om du tar ut AFP når du er 62 eller 70 år, hvis du lever like lenge som gjennom­snit­tet.
Det at AFP-utbetalingen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull, kalles “levealdersjustering”.

Klikk på illustrasjonene under for å forstørre…

 

Ved senere uttak enn 62 år skyver du pengene foran deg til det tidspunkt du vil ta ut AFP. Denne effekten oppfører ved fylte 70 år for AFP.

 
 
 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: