Lover og fagrelaterte lenker

Lover, regler og fag­­relaterte len­ker

Generelt for yrkessjåfører

Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) [Lovdata.no] AML er grunnbjelken i norsk arbeidsliv. AML regulerer alle viktige sider ved arbeidslivet i Norge, og har som hovedformål å beskytte arbeidstakere mot uheldige belastninger og usaklig behandling.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning [Lovdata.no] har som formål "at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger". Forskriften kan ses på som en utvidelse av eller tillegg til Arbeidsmiljøloven. Forskriften fastslår i § 3-2. fagforeningen(s/enes) rett til å utpeke verneombud når nytt verneombud skal velges.

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) [Lovdata.no]

Yrkessjåførforskriften (Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører) [Lovdata.no] omhandler krav til grunn- og etterutdanning, prøver, gebyr, bevis, samt vilkår for godkjenning og drift av lære- og prøvesteder, herunder krav til personell.

Forskrift om bruk av kjøretøy [Lovdata.no] Forskrift om bruk av kjøretøy omhandler regler for krav til sikt, sommer- og vinterdekk, sikring og plassering av gods, fordeling av vekt, tillatt aksellast på ulike vei-bruksklasser m.m.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) [Lovdata.no]

 

Veitrafikkregler

Veitrafikkloven (Lov om vegtrafikk) [Lovdata.no]
Loven gjelder all trafikk med motorvogn. Den gjelder også annen ferdsel, men da bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn.

Trafikkreglene (Forskrift om kjørende og gående trafikk) [Lovdata.no]
Spilleregler for alle som ferdes på eller ved vei, inkludert gående og syklende. §12-4 kommer til andvendelse for buss som skal ut fra kantsteinstopp. Blir bussen forbikjørt, har bussføreren vikeplikt og har ikke lov til å øke farten, og skal om nødvendig stanse for å hjelpe fram forbikjørende.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) [Lovdata.no]

Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn. [Lovdata.no]

 

Kjøre- og hviletid

Kjøre- og hviletid [Statens vegvesen] God info om kjøre- og hviletidsbestemmelsene, samt arbeidstidsbestemmelsene som gjelder for sjåfører som er pålagt kjøre- og hviletid.

Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS [Lovdata.no] inneholder generelle opplysninger om sjåførkort, gjennomføring og kontroll av kjøre- og hviletid m.m.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. [Lovdata.no] Arbeidstidbestemmelsene påvirker kjøre- og hviletidsreglene. Det er derfor viktig å kjenne til hovedtrekkene i arbeidstidsreglene.

 

Førerkort

Forskrift om førerkort m.m. [Lovdata.no] Alt om førerkortplikten, og unntakene som gjelder for visse typer kjøring.

Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. [Lovdata.no] gir nærmere regler for fastsettelse av tap av førerett for førerkortpliktig motorvogn, fastsettelse av sperrefrist for å gi førerett, fastsettelse av forbud mot å føre førerkortfri motorvogn og fastsettelse av tap av retten til å føre motorvogn ved persontransport mot vederlag.

Forskrift om prikkbelastning [Lovdata.no]

Førerkort og prikkbelastning [Statens vegvesen]

Fører­kort­veilederen [Helse­direktoratet] Førerkort – veileder til helsekrav

 

Rutegående kollektivtransport

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge [regjeringen.no]
Befordringsvedtektene er regler for alle rutegående transport i Norge. Omhandler krav til billett, av- og påstigning skal foregå på holdeplass, refusjon, avvisning av plagsomme passasjerer m.m.

Kollektivtransport - ansvar og rabattordninger [regjeringen.no]
En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. [Lovdata.no]

Ansvar for at passasjerer under 15 år bruker bilbelte (Ot.prp. nr. 53, 2003-2004, regjeringen.no)  Stortingets vurderinger og presiseringer angående bussførers ansvar og plikter vedrørende setebeltebruk for barn under 15 år finner man i kapittel 6.1.3.

Lov om hittegods [hittegodslova] [Lovdata.no]

Tryggere bybusser - Maksimal tillatt fartsgrense for bybusser reduseres fra 80 km/t til 70 km/t. [14.11.2014] [Statens vegvesen]

Læreplan og regelverk yrkessjåfør [Statens vegvesen]

 

Godstransport

Transport av lett bedervelige matvarer (ATP) [Mattilsynet]
Transportmidler som brukes til internasjonal transport av spesielt angitte lett bedervelige næringsmidler skal være godkjent i henhold til ATP-forskriften.

Vegfraktloven [Lovdata]

 

Sikring av gods og personer

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn [Lovdata.no]

 

Personvern

Arbeidsmiljøloven kapittel 9 regulerer når det kan iverksettes kontrolltiltak. Når kontrolltiltaket innebærer at det behandles personopplysninger, vil personopplysningsloven regulere den behandlingen. I tillegg har vi personopplysningsforskriften som tar for seg datasikkerhet, internkontroll og melde- og konsesjonsplikt m.m. der personopplysninger behandles.

Arbeidstilsynets har en side som heter "GPS og sporing i yrkesbiler", også kjent som Flåtestyring. Lenke til nedlasting av Arbeidstilsynets veileder "GPS og sporing i yrkesbiler" (pdf)"

 

Forsikring

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) [Lovdata.no]

 

Teknisk

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) [Lovdata.no]

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: