Skift- og overtidstillegg BBA

Avdeling 2/202 har laget en oversikt over når de ulike ubekvem- og overtidstilleggene slår inn, og hvor mye de utgjør for den enkelte.

Skift­- og over­tids­tillegg for sjå­fører på BBA

(Gjelder ikke turbil)

? Skifttillegg

Dagarbeid  ordinær lønn:

 • Hverdager kl. 06.00 – 19.00
 • Lørdag kl. 06.00 – 15.00

Ved anbud utlyst etter 1.7.2012 utbetales 25 % tillegg av den ordi­nære time­lønn kl. 06.00 – 15.00 på lørdag. (Gjelder ikke Nettbuss­avtalen.)

Ved anbud utlyst etter 1.7.2016 utbetales 40 % tillegg av den ordi­nære time­lønn kl. 06.00 – 24.00 på lørdag.

 

Nattarbeid — 25 % tillegg:

 • Hverdager kl. 19.00 – 06.00
 • Lørdag kl. 00:00 – 06.00

 

Helgearbeid — 40 % tillegg:

 • Lørdag kl. 15.00 – 24.00
 • Søndag kl. 00.00 – 24.00

Ved anbud utlyst etter 1.7.2016 utbetales 40 % tillegg for skift som starter før søndag kl. 24.00 og frem til skiftets slutt, men ikke lenger enn til mandag kl. 06.00.

Ubekvemstilleggene på 25% og 40% utbetales ikke dersom arbeidet er godtgjort med overtidstillegg.

 

Helligdagsarbeid — 100 % tillegg:

 • Jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften kl. 15.00 – 24.00

Kl. 00.00 – 24.00:

 • Nyttårsdag
 • Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag
 • 1. og 17. mai
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 1. og 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag

 Jul- og nyttårsaften utbetales med 100 % ubekvemtillegg og 100 % overtid (200 %) i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

Bussbransjeavtalen: BBA § 6.1, BBA § 4.3 — Nettbussavtalen: NBA § 6.1, NBA § 4.3

 

Deltvakttillegg (utenfor Oslo) ved sam­men­heng­ende opphold ut over én time på stasjon­erings­stedet:

 • Anbud utlyst / kontrakter inngått før 01.06.10:
  Én time­lønn pr. dag.
 • Anbud utlyst / kontrakter inngått etter 01.06.10:
  18 % av dag­sats 0-3 år inkludert YKB (3 moduler). Fag­brev­til­leg­g og bedrifts­intern modul regnes ikke med.

? Overtidstillegg

Overtidsarbeid — 50 % tillegg:

 • Hverdager kl. 06.00 – 21.00
 • Lørdag og dager før helligdager kl. 06.00 – 13.00

 

Overtidsarbeid — 100 % tillegg:

 • Hverdager og natt til lørdag kl. 21.00 – 06.00
 • Lørdag og dager før helligdager kl. 13.00 – 24.00

Kl. 00.00 – 24.00:

 • Søndag og helligdager (røde dager i kalenderen)
 • 1. og 17. mai

 Jul- og nyttårsaften utbetales med 100 % ubekvemtillegg og 100 % overtid (200 %) i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

 

Overtidsbetaling ved forsinkelse:

Uforutsett forsinkelse på 10 minutter eller mer godtgjøres med over­tids­betaling.

Diett ved overtid:

Over­tids­arbeid i tilslutning til den ordinære arbeidstids slutt, betales med kr. 90 i diett hvis over­tids­arbeidet varer minst 2 timer og bedriften ikke skaffer mat.

Overtidsarbeid som vil vare mer enn 5 timer krever ytterligere forpleining, vanlig praksis er å utbetale dobbel diett (2 x kr. 90).

Ved overtid gjelder alltid:

Påbegynt halvtime skal lønnes som ½ time. Overtid utført samme dag skal alltid rundes oppover til nærmeste ½ time før lønns­be­regning.

Definisjon – overtid:

For ansatte i 100% stilling, regnes overtid som arbeid utover den fastsatte arbeidsplan.

For ansatte i stillinger lavere enn 100%, regnes arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor ordinær arbeidstid, som merarbeid, og utover dette som over­tids­arbeid. Merarbeid utløser ikke krav på overtidstillegg.

Bussbranssjeavtalen BBA § 4.6, BBA § 4.3 — Nettbussavtalen: NBA § 4.6, NBA § 4.3

 

Hvor mye overtid kan du arbeide?

Maksimalt 10 timer i løpet av syv dager, 25 timer over fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Med tariffavtale kan tillitsvalgte avtale skriftlig inntil 20 timer i løpet av syv dager, 50 timer over fire sammenhengende uker og 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Litt høyere antall overtidstimer kan avtales med Arbeidstilsynet i spesielle tilfeller.

Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

Arbeidsmiljøloven § 10-6 (4, 5 & 8), Bussbransjeavtalen BBA § 4.2, Nettbussavtalen NBA § 4.2
 

Fint med tariffavtale!

Arbeids­miljø­lovens minste­krav for skift- og over­tids­tillegg er dårligere enn vil­kårene som er avtalt i tariff­avtalen (Buss­bransje­avtalen og Nett­buss­avtalen).

Arbeids­miljø­loven stiller minste­krav om 40 % over­tids­tillegg. Tariff­avtalen gir deg 50 % og 100 % tillegg.

Arbeidsmiljøloven stiller ikke krav til ubekvem­tillegg for natt-, helg-, helligdags- og delt­vakt­arbeid. Tariffavtalen og fagforeningene sikrer deg de ekstra lønns­tilleggene. Derfor sier vi at det er fint med tariffavtale som sikrer deg bedre lønn og trygge vilkår!

 

Vi er der for deg når du trenger oss