Gjør sjåførplassen trygg

Gjør sjåførplassen trygg

Innstilling til transport­politisk uttalelse fra redaksjons­komitéen etter forslag fra forbunds­styret. Uttalelsen ble vedtatt på YTFs 18. ordinære landsmøte i Trondheim, lørdag 4. september 2021.

Trafikk­sikkerhet­sarbeidet har stått høyt på dags­orden i mange år. Det har handlet om veg­utbyg­ging og ulike trafikk­sik­kerhets­tiltak langs og på vegene. Men det har også vært en utvik­ling der kjøre­tøyene gradvis er blitt mer kol­lisjons­sikre. Det har skjedd en enorm utvikling de siste 50 – 60 årene, fra de første sikkerhets­beltene til dagens svært kol­lisjons­sikre biler. De fleste kjøre­tøy­typer må i dag forholde seg til kravene i et inter­nasjo­nalt regel­verk ved­rørende kol­lisjons­sikkerhet.

Dess­verre gjelder ikke dette for buss. Der stilles det ingen spesi­fikke krav til kol­lisjons­sikkerhet. I fronten på bussene er det rett og slett ikke noe krav til avstivning. Dermed vil bussens front bli krøllet sammen og sjåføren sitter nærmest ubeskyttet ved en front­kol­lisjon.

I Norge har vi de siste 3 - 4 årene hatt noen svært alvor­lige ulykker med buss der minst tre bussjåfører har omkommet og minst en har blitt svært alvorlig skadet. For å nå null­visjonen må sikker­heten for sjåførene bedres.

Det må jobbes nasjonalt, nordisk og på europeisk nivå for å øke sikker­heten på fører­plassen. Yrkes­trafikk­forbundet mener det må stilles krav ved anbud om at sjåfør­sikkerheten skal ivaretas i nye busser. Det må jobbes for en felles nordisk standard for sikkerhet i buss, som ivaretar sjåførene og det må arbeides for felles europeiske krav på området.

 

Yrkestrafikkforbundet mener:

  • At fylkes­kommunene må stille krav i anbuds­konkurranser om at det er busser med den beste sjåfør­sikker­heten som benyttes.
  • Det bør innføres felles nordiske krav til kol­lisjons­sikkerhet i busser.
  • At de Nordiske landene må ta et felles initiativ overfor UNECE (United Nations Economic Commision for Europa) for å få til en bedre inter­nasjonal standard for kol­lisjons­sikkerhet på buss.

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: