Aktuelt_

YTF, Felles­for­bund­et og Natur­vern­for­bund­et ønsker tryg­gere lokale veier fram­for dyre gigant­pro­sjek­ter

 

Felles opprop!
Yrkes­trafikk­forbundet (YTF) region Vest­land og YTF Logi­stikk Midt-Norge, Felles­forbundet i Vest­land og Natur­vern­for­bundet i Horda­land og Møre og Roms­dal øns­ker tryg­gere lokale veier fram­for utbyg­ging av dyre gigant­prosjek­ter. Les den fel­les utta­lel­sen her:

 

 

 

 

brevhode 800x169 brevhode 800x169

 

Vest­land­ske yrkes­sjåfører og natur­vernere ønsker trygge, gode veier fram­for gigant­pro­sjekter som Hord­fast og Møre­aksen.

 

Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofelts­veier, vei­skuldre som ikke gir etter, lyse tun­neler og trygg­het mot ras. Vi ønsker gang- og sykkel­veier og gode forhold for kollektiv­trafikken.

Samfunnet har ikke råd til samtlige vei­prosjekter som finnes i Nasjonal transport­plan. Vi mener derfor vi må prioritere vedlike­hold og vei­prosjekter som gjør hver­dagen bedre, for både nytte­transport og myke lokal­trafikanter. Svært kostbare og natur­øde­leggende, nye prosjekter, som Hord­fast (Os-­Stord) og Møre­aksen (Ålesund-­Molde), må settes på vent. Bare disse to fjord­krysningene er beregnet å koste 67 milliarder kroner, og er i sær­klasse de to dyreste vei­pro­sjektene blant de 20 som Statens Vegvesen anbefaler blir prioritert.

Det har vært en eksplosiv vekst i prisen på stål de siste månedene. Hordfast bygger på eksperi­mentell bro-­tek­no­logi. Vi tror slutt­summen for Hord­fast og Møre­aksen blir langt høyere enn antatt.
Prosjektene er også svært dårlige for natur og klima, med store ødeleggelser av sterkt verne­verdig natur og matjord. 

Kombina­sjonen av svært høye kostnader, høye bom­penger og store skader på naturen, bør gjøre det lett å prioritere gode bruks­veier framfor sterkt om­strid­te prosjekt som Møre­aksen og Hord­fast.
Ferge­fri E39 fra Trond­heim til Kristian­sand er beregnet til å koste 340 milliarder kroner, og er sann­syn­lig­vis det stø­r­ste natur­inngrepet i Norge noen gang. Den samlede samfunns­øko­nomiske nytten ble i 2015 anslått til minus 51 milliarder kroner.

Vi ber om at planene for Ferge­fri E39 blir vurdert på ny, for å finne mer moderate og miljø­vennlige løsninger.

 Undertegnet av : 

Trude Valle og Jan Arne Laberget
Yrkes­trafikk­forbundets (YTFs) av­de­ling­er YTF Vest­land og YTF Logi­stikk Midt-Norge

Eirik Svens­son
Transpor­tarbeider­forening­ene i Vest­land (Felles­for­bun­det)

Gabriel Fliflet, Anne Line Thingnæs Førsund og Louise Thoresen
Natur­vern­for­bund­et i Horda­land, Sogn og Fjor­dane og Møre og Roms­dal

 

 

brevhode 800x169

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: