Aktuelt_

 

Det ble inn­kalt til ekstra­ordinært års­møte og medlems­møte på Straume 13. juni 2019. Valg av ny avdelings­til­lits­valgt i YTF avd. 2 Rutepakke Vest, og medlems­møte forut for anbuds­over­dragelse sto på agendaen.

Per­son­er som blir in­ter­vju­et eller sitert, står for egne syns­punkt­er, og ref­lekt­er­er ikke nød­vendig­vis YTF avd. 2/202's offi­si­elle syns­punkt­­er.

 

Ekstraordinært årsmøte:

David Olsen (t.h) takker Geir Robert (t.v) for god innsats!
Foto © Dag Eldar Tangen / YTF avd. 2/202

Ekstraordinært årsmøte hadde én sak på programmet: Valg av ny avdelings­til­lits­valgt

Tidligere avdelings­til­lits­valgt Geir Robert Pedersen har valgt å slutte i Vy, og plassen som avdelings­til­lits­valgt i YTF Rutepakke Vest ble da stående åpen. Tillitsvalgt David Olsen ble utnevnt til ordstyrer uten innsigelser på årsmøtet. Møteinnkallelsen ble godkjent uten anmerkninger.

Valgkomitéen presenterte sin kandidat til ny avdelings­til­lits­valgt: David Olsen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter valget fikk Geir Robert mange god­ord på veien. Geir Robert har styrt YTF avd. Bergen Vest gjennom vanskelige tider med mange utfordrende til­lits­valgt­saker i det som da het Nettbuss. Nettbuss vant anbud og overtok etter Tide Buss på Askøy, Sund, Sotra og Øygarden i 2012. Geir Robert overtok roret i avdelingens YTF-styre i desember 2013, og satt som avdelings­til­lits­valgt i ca. 5 år.

 

 

Medlemsmøte:

Medlems­møtet hadde hoved­fokus på saker i for­bind­else med anbuds­over­drag­else fra Vy Buss til Tide Buss 25. juni 2019, samt skift- og turnus­arbeid for sommeren og høsten:

 

Skift- og turnus!

Tillitsvalgte ved nye Rutepakke Vest (Sund, Sotra, Øygarden og Askøy) valgte å ikke godta Tide's sentrale standard­tider for oppmøte og avslutning. Tillits­valgte og verne­ombud på avdelingen valgte å benytte seg av BBAs §4.3. Særlige arbeidstids­bestemmelser - Uttak/­Innsett og krevde tidtaking av oppmøte og avslutnings­tider. Dette var ikke kalkulert inn i fremdrifts­planen, og bidro til for­sink­else i arbeidet med arbeids­planer. Tide søkte derfor om dispensasjon fra kravet om varslingsfrist i henhold til BBA §4.4 - Varsling om endringer.

De tillits­valgte informerte medlem­mene at Vy Buss (tidligere Nettbuss AS) “alltid” var for­sin­ket i forhold til varslings­­fristen og Vy Buss “aldri” søkte om dispensasjon fra varslingsfristen. Det fore­ligger derfor en rekke uenighets­­proto­koller med Vy angående varslingsfristen. Avd. 2/202 mener Tide etter for­hold­ene opptrer ryddig.

De tillits­valgte har hatt en utfordrende situasjon hvor de jobbet med arbeids­planer i Vy fram t.o.m. 24 juni, og paral­lelt jobbet med Tide sine arbeids­planer f.o.m. 25. juni. Grunnet forsink­elsen mener de tillits­valgte at de ikke har fått tiden de trenger for å gjøre en god jobb. Påtropp­ende avdelings­til­lits­valgt i YTF David Olsen sier:

Vi var skuffet over Tide sine sommer­turnuser og har gitt tilbake­meldinger til Tide på dette, og det var blanding av mange ulike skift og skift­typer i turnusene, annenhver helg og søndag på omtrent alle, og turnusene kom alt for seint til både tillits­valgte og den enkelte. Vi har kun plassert folket på turnuser i samarbeid med tillits­valgte fra andre foreninger og da etter tilbake­meldinger om ønsker fra medlemmer og etter ansiennitet. Dette var en dårlig start fra Tide og vi håper at dette ikke gjentar seg til høsten!

 

Lederne i Tide's administrasjon for Rutepakke Vest

Områdeleder Alexandra Blomvågnes presen­terte seg selv for YTF's medlem­smøte. Alexandra har jobbet 1½ år i Tide Buss, og har vært område­­leder ved anbud Bergen Sentrum på Mannsverk inntil hun tok på seg vervet som område­­leder for Rutepakke Vest.

Alexandra uttrykte at situasjonen med forsinket skift- og turnusarbeid overhodet ikke var en ønsket situasjon fra Tide sin side. Hun forklarte at ekstra tid til måling av uttak- og innsett av busser, sykdom og andre faktorer bidro til forsinkelsen. Alexandra og drifts­leder var på jobb til langt på kveld, for å sikre at skift- og turnuser ble lagt i post­hyllene straks de ble ferdig­stilt av Tide's logistikk­avdeling.

Alexandra snakket litt om veien videre. Hun er klar på at målet er at den enkelte skal ha lyst til å gå på jobb. Tide skal ha en dyktig stab med avklarte ansvars­forhold. Alexandra er opptatt av ryddige forhold, hun vil at den enkelte skal få gode konkrete tilbake­meldinger, og hun gleder seg til å komme igang etter anbuds­over­drag­elsen!

 

Driftsleder Mona Halvorsen pre­sen­ter­te seg selv.

Mona er ny i Tide, men har erfaring fra drift ved ulike fly­plasser, deriblant 29 år ved Charles de Gaulle fly­plassen i Frankrike, og 13 år for SAS i Norge.

Mona ønsket en jobb nærmere hjemmet, og søkte derfor på jobb som driftsjef i Tide Buss. Mona ser også likheter mellom fly- og buss­bransjen, deriblant det kommersielle aspektet ved anbudene.

 

Jubileumssaken

Et YTF-medlem uttrykte stor takk­nemlig­het og lettelse, og roste David Olsen for jobben og innsatsen i “jubileums­saken”:

Nettbuss innførte en avtale i 2018 som heter “Markeringer og jubileer i Nettbuss” som ble gjort gjeldende fra 2017. Avtalen sier uttryk­kelig at bedrifts­ansiennitet fra tidligere anbud IKKE overdras. Dette betyr at flere ansatte ikke fikk markert sine rett­mess­ige jubileum grunnet anbuds­over­dragelse.

David Olsen aksepterte ikke avtalen. David skrev e-poster til bedriften, foreningen og hoved­tillits­valgte, og tok opp saken med lokal ledelse. David ba YTF's advokater om en juridisk vurdering av avtalen. Advokatene i YTF lager av prinsipp IKKE juri­diske vur­der­inger av avtaler som tillits­valgte har skrevet under på, eller har godtatt.

IKT-ansvarlig i avd. 2/202 følte at saken var dypt urett­ferdig for medlem­mene som ble berørt, og skrev en juri­disk vur­der­ing som sann­synlig­gjorde at avtalen var lov- og avtale­stridig, og påpekte at Vy etter loven er for­plik­tet til å sann­synlig­gjøre at de IKKE bryter loven. David brukte den juridiske vurderingen til å få gjennomslag i saken.

Stor var gleden når medlemmet ble innkalt til jubileums­feiring for lang og tro tjeneste - på tvers av ordlyden i avtalen!! David seiret igjen over Goliat… og samarbeid tillitsvalgte imellom gir gode resultater.

 

 

Opplæring fram mot anbuds­start

IKT ansvarlig spurte David Olsen om utfordringene forut for anbuds­over­drag­elsen. Det er særlig én sak han ikke er fornøyd med. David sier:

Noe av ut­ford­ringen i for­kant av over­gangen til nytt selskap var en protokoll som var skrevet i høst som de sentrale ledere i nettbuss og Tide, sammen med de hoved­tillits­valgte i de respektive foreninger og selskaper hadde med ett punkt som omhandlet oss fra nettbuss at vi skulle ha opplæring for flat betaling på vår fritid. Jeg har skrevet utallige mail til forbundet på dette, og kom ingen vei. Jeg ville ha overtids­betaling for dette for våre med­lemmer, slik jeg krevde i over­gangen fra Tide til nettbuss i 2012 og fikk det. Her ble de tilbudt gråstein og aksepterte dette, men kunne krevd gull og fått det. Det var ikke noe ulovlig ved dette, men hvorfor ikke kreve ekstra når trumfen var på foreningene sine hender til med­lem­mene?

Saken ble diskutert på medlemsmøte, og tillitsvalgte presenterte avtalen som lovlig, men etter David sin mening "gråstein", eller en dårlig avtale for medlemmene.

 

 

David Olsen's takketale som ny avdelings­til­lits­valgt:

 

Først ønsker jeg å benytte anled­ningen til å takke vår tidligere leder Geir Robert Pedersen som nå har valgt å slutte i selskapet, for ett godt utført skift og ønsker han lykke til videre! 👍

Så vil jeg takke for tilliten som nyvalgt leder for Rutepakke Vest. Jeg vil være en sånn tillits­valgt som jeg forventer å finne i en forening. En som stiller høye krav til seg selv og som påser at lov og avtale­verket blir fulgt!

Jeg vil bidra til det beste for våre medlemmer. Vi er i anbud og ser rundt oss at de kniper inn minutter her og der. Vi skal ha en reell arbeids­situasjon der oppmøte og innsett tider er korrekte! Alt vi skal gjøre i arbeids­tiden skal være i arbeids­tiden! Dugnad er noe som tilhører f.eks i ett borettslag. Vårt arbeid skal være regulert og forut­sig­bart.

Videre anbefaler jeg at når du blir kalt inn til samtale / møte, så be om at dette blir lagt til din arbeidstid. Motparten i møte / samtalen sitter med lønn, så hvorfor skal ikke du også det! Blir samtalen / møtet ubehagelige? Så be om å utsett dette, og si at du vil ha med en tillits­valgt

Arbeidstid og fritid er to for­skjel­lige ting! Jeg har respekt for min arbeidstid og skal gjøre mitt beste i utfør­elsen av denne, og forventer respekt fra arbeids­giver for at vår fritid, er vår fritid. Denne tiden betyr så mye for oss alle!

Vi er ett godt team av tillits­valgte i Rutepakke Vest som jeg ser fram til å lede og samarbeide med og vi vil kun det beste for våre medlemmer. Vi tillits­valgte har i hovedsak egne dedikerte saker vi jobber med, slik at det blir lett å finne din tillitsvalgt på stasjoneringssted ditt. Vi vil gi deg god informasjon om det som skjer på vår Facebook-side, slik at du er oppdatert.

Vi vil ha ett godt samarbeid med vår arbeids­giver og påse at lov og avtale­verket blir fulgt! Avtaler skal være minst like god, eller bedre enn lovverket, ALDRI UNDER!

Vi skal naturligvis ha en hånd på rattet rundt skift og turnuser og gjøre vårt beste for at disse blir så god som mulig. Vi vil påvirke til at de tidligste vaktene ikke er de lengste.

Vi skal sammen kjempe for en arbeids­dag å leve med, og er aldri langt unna når du trenger oss.

 

 

 

 

Vi er der for deg når du trenger oss


 
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettsiden vår: